Federaciˇ catalana de Hockey
 

ÍNDEX DELS CONTINGUTS

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II.- ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
TÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL
TÍTOL IV.- LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA
TÍTOL V.- REFORMA DELS ESTATUTS


TÍTOL II ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Article 17è
Són òrgans de govern de la FCH  l'Assemblea General i la Junta Directiva

 

L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 18è

L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern de la Federació, constituïda amb criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculants per a tots els membres afiliats i adherits.

Article 19è

La composició de l'Assemblea és la següent:

            PRESIDENT: El president de la Junta Directiva de la FCH.

            CLUBS: Els Presidents o representants acreditats dels clubs o associacions esportives afiliades, sempre que les entitats que representen tinguin una antiguitat mínima d' afiliació d'un any a la Federació.

            Com a norma general, La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d'impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d'entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l'entitat.
           
            La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l'entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l'entitat membre.

            ESTAMENTS: Un representant per cada estament en què estan agrupades les persones físiques, és a dir: els esportistes, àrbitres i els tècnics

Article 20è

Tenen la consideració d'esportistes, àrbitres o tècnics, a l'efecte de poder formar part de l'estament corresponent a aquest apartat, les persones majors d'edat que, en possessió de la llicència preceptiva corresponent, hagin participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la Federació Catalana de Hockey durant la temporada en curs o la immediatament anterior.

Les persones que representin aquest estament, seran elegits dintre dels mateixos  pels membres que la integrin, mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret seguint un procediment anàleg al procediment electoral previst estatutàriament per proveir els càrrecs electes de la junta directiva de la federació.

El seu mandat serà de quatre anys.

Article 21è

Tots els membres de l'assemblea tenen veu i vot. Els membres de l'assemblea general, llevat del president, a l'efecte d'exercir el seu dret a vot a l'assemblea, han d'haver participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria de l'assemblea.

Tanmateix, i per incentivar als clubs i les associacions esportives, s'estableix un sistema de gradació de vots, segons les llicències i d'acord amb els paràmetres següents:

            Fins a 150 llicències, 1 vot addicional
            De 151 a 250 llicències, 2 vots  "
            A partir de 251 llicències, 3 vots "

Aquesta graduació no tindrà efecte en el cas de votació per a les eleccions de la Junta Directiva ni en el del vot de censura.

El vot dels membres de l’Assemblea general és indelegable.

Article 22è

Els membres de la Junta Directiva i els Delegats Territorials poden assistir-hi amb dret a veu, però sense vot, excepte el President de la FCH.

També podran assistir a qualsevol Assemblea General, aquelles persones físiques o representants d’entitats, professionals o tècnics específics, assessors en general, que la Junta Directiva consideri necessàries per raó dels temes que s’hagin de tractar. Aquestes persones podran parlar quan així siguin requerides o fos necessari, però mancaran del dret al vot.

 

Article 23è

Les competències de l'Assemblea General són les següents:
            1) Aprovar l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut que ha de presentar la Junta Directiva.

            2) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic i  el pressupost de l'exercici econòmic següent.

            3) Aprovar el pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.

            4) Aprovar la convocatòria d'eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i el calendari electoral i escollir els membres de la Junta Electoral.

            5) Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva i ratificar els nomenaments provisionals a què fa referència als articles 56 i 65 d'aquests Estatuts.

            6) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l'Assemblea.

            7) Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l'Assemblea i sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i que es lliurin per escrit dins dels quinze dies posteriors a la convocatòria d’Assemblea.

            8) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts o dels reglaments.

            9) Aprovar el vot de censura.

            10) Fixar la quantia de les quotes de afiliació ordinàries o d'entrada, excepte quan es tingui únicament la finalitat d'adequar el seu valor, cosa que es farà amb l'aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l'índex general de preus al consum (IPC) des de l'última modificació.

            11) Fixar el preu de les llicències, quotes, tarifes arbitrals, taxes, drets i qualsevulla altre aportació econòmica dels seus membres.

            12) Designar els interventors que han d’aprovar i signar les actes de les reunions.

            13) Aprovar l'adquisició, venda o gravamen dels béns, o agafar diners en préstec, sempre que el valor afectat excedeixi del 25% del pressupost anual de l'exercici.
            14) Establir el règim disciplinari.

            15) Proposar la incorporació o la segregació de la Federació d'alguna disciplina esportiva, o la seva fusió amb una altra federació.

            16) Dissoldre la Federació.

 

Article 24è

L’assemblea general es pot convocar amb caràcter ordinari o extraordinari segons les normes que s’estableixen a continuació:

  1. Són ordinàries les assemblees generals que han de convocar la FCH preceptivament per conèixer i decidir sobre les matèries dels apartats 1), 2), 3) i 11) de l’article anterior.  Les modificacions puntuals del calendari esportiu no necessiten la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Les assemblees ordinàries s’han de dur a terme necessàriament en els 6 mesos naturals posteriors a la finalització de l’exercici.

  1. Són extraordinàries la resta d’assemblees generals que es convoquen

 

Article 25è

La convocatòria de l'Assemblea s'ha de fer per acord de la Junta Directiva, a iniciativa del President o de la Junta Directiva, o a petició dels membres afiliats que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l'Assemblea. En aquest darrer cas, des del dia en què la Junta Directiva rebi la sol·licitud i la convocatòria, no poden passar més de quinze dies.

Entre la convocatòria de l'Assemblea i la seva realització han de transcórrer,  un mínim de trenta dies naturals i un màxim de quaranta, llevat de les assemblees que convoquin processos electorals, en les quals caldrà atenir-se al que disposen els articles d'aquests Estatuts que regulen el procés electoral.

Les convocatòries s'han de fer mitjançant un escrit dirigit a cadascun dels membres i han d'indicar la data, l'hora, el lloc on es farà l'Assemblea i l'Ordre del Dia; també s'han d'anunciar, com a mínim, en una publicació diària d'àmbit català. i en la Web de la FCH.

La informació sobre les matèries objecte de l'Assemblea ha de posar-se a la disposició dels membres a la seu de la Federació i de les Delegacions Territorials des de la data de convocatòria de l’Assemblea.

 

Article 26è

Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorri la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, estaran vàlidament constituïdes sigui quin sigui el nombre d'assistents.
La convocatòria de les Assemblees ha d'establir que entre la primera i la segona convocatòria passin trenta minuts com a mínim.

 

Article 27è

Els acords de les Assemblees s'han d'adoptar amb la majoria dels vots presents en el moment de la votació, llevat dels acords per als quals aquests Estatuts hagin previst una majoria qualificada.

 

Article 28è

L'Assemblea general ha d'estar presidida per una mesa formada pel President i els altres components de la Junta Directiva de la FCH. Ha d'actuar com a Secretari de l'Assemblea el Secretari de la Federació o qui el substitueixi, el qual n'ha d'estendre l'acta corresponent.

 

Article 29è

El President, o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els torns màxims d'intervenció, ordenar les votacions i disposar el que calgui per al bon funcionament de la reunió.

Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera greu l'ordre o impossibiliten que es faci o continuï l'Assemblea, qui la presideix pot suspendre-la.

En aquest cas, ha de preveure i comunicar a l'Assemblea General la data de la represa, que s'haurà de fer en un termini no superior a quinze dies.

 

Article 30è

L'acta pot ser aprovada per l'Assemblea General o, per delegació, pels dos interventors, que hagi designat la mateixa Assemblea, en un termini màxim de trenta dies.

Aquests, juntament amb el President i el Secretari, han de subscriure l'acta, de la qual cal informar els membres de l'Assemblea i enviar una còpia a l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya en un termini màxim de tres mesos des de la data de l'aprovació.

LA JUNTA DIRECTIVA

Article 31è
La Junta Directiva és l’òrgan d’administració, gestió i govern de la Federació que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la federació i gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’Assemblea General.

 

L’admissió d’entitats afiliades, la convocatòria de les Assemblees Generals i la presentació a l’Assemblea General Ordinària de la documentació que s’ha de sotmetre a aprovació és competència de la Junta Directiva.

Article 32è

La Junta Directiva s’ha de compondre d’un/a president/a que serà el/la president/a de la FCH, d’un o més vicepresidents/es, d’un/a secretari/ària, un/a tresorer/a i d’un o més vocals, fins un màxim de 14 membres.

D’acord amb la previsió del art. 74 i següents d’aquests estatuts quan es creïn les delegacions territorials corresponents, els delegats territorials formaran part de la Junta Directiva amb el càrrec de vocal , sempre que no superin el 25 % del total de membres de la junta directiva.

 

Article 33è

Tots els càrrecs són honorífics, però es pot establir una compensació econòmica a favor d’algun dels membres de la junta directiva, sempre que s’acordi i es quantifiqui expressament a l’assemblea general. La compensació econòmica, que sempre serà limitada, no es pot satisfer en cap cas amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la federació. A aquest efecte, la federació informarà d’aquests acords de l’assemblea general a l’Administració esportiva de la Generalitat. 

 

Article 34è

La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del President. Com a mínim, s'ha de fer una reunió per trimestre.

Els membres de la Junta, almenys un terç del total, també tenen la facultat d'exigir la convocatòria, que, en aquest cas, s'ha de fer dins dels cinc dies següents a la petició. La reunió s'ha de fer en un termini no superior a quinze dies des de la petició. En cas que no es convoqui dins del termini, pot fer-ho el sol·licitant membre de la Junta de més edat.

Per constituir la Junta Directiva és necessari que assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords s'han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot del President serà diriment en cas d'empat.

Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l'acta el vot que emetin contra una decisió o un acord i la seva explicació de manera succinta.

 

EL PRESIDENT

 

Article 35è

La presidència de la Junta Directiva correspon al President o Presidenta de la Federació, elegit com a tal per l’Assemblea General; i com a tal ostentarà la màxima representació de la Federació, per la qual cosa podrà atorgar els poders que siguin necessaris, fins i tot els d’ordre processal.

És igualment el cap superior de l’administració de la Federació i li correspon, entre d’altres facultats, autoritzar amb la seva signatura, o de la persona o persones en qui delegui, els pagaments i tota mena de documents públics o privats.

 

Article 36è

El President de la FCH  té vot de qualitat en cas d'empat en l'adopció dels acords de la Junta Directiva i de l’Assemblea.


VICE-PRESIDENTS

 

Article 37è

Els Vice-presidents han d'auxiliar el President en tot el que calgui i han d'exercir les seves funcions d'acord amb les seves instruccions.

Així mateix, han de substituir el President en cas d'absència, vacant o malaltia.

Si n'hi ha més d'un, ho farà el de major grau, i, en cas d'impossibilitat del Vice-president o els Vice-presidents d'ocupar aquest càrrec, el substituirà el membre de la Junta de més edat.

 

TRESORER

Article 38è

La gestió econòmica de la Federació correspon al Tresorer, que té com a funcions específiques les següents:

            a) Portar i controlar la comptabilitat de la Federació i registrar-la en els llibres de comptabilitat establerts per la legislació vigent.

            b) Proposar cobraments i pagaments.

            c) Reglamentar les despeses, fer la inspecció econòmica de tots els òrgans federatius i proposar les mesures disciplinàries en els casos d'infracció de les normes establertes.

            d) Proposar l'adquisició dels béns necessaris i reglamentar-ne la utilització.

            e) Informar de la situació dels assumptes pendents i proposar les mesures que consideri adequades per resoldre'ls.

            f) Fer el balanç, els comptes i els pressupostos anuals per presentar-los a .la Junta Directiva

            g) Autoritzar els pagaments i tota mena de documents bancaris.

            h) Controlar i disposar que es portin els llibres de comptabilitat necessaris, on han de figurar tots els ingressos i despeses de la FCH amb l'origen d'aquells i la destinació d'aquestes.

            i) Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats morosos.

           
 Per tal de poder dur a terme millor aquestes funcions, la Junta Directiva pot nomenar un administratiu, el qual durà a terme les funcions que expresament se li deleguin sota la supervisió del tresorer.

 

SECRETARI

Article 39è

Correspon al Secretari:

            a) Estendre i autoritzar amb la signatura del President les actes i els certificats de les Juntes de Govern i Assemblees Generals i fer-ne les convocatòries.

            b) Estendre documents propis de la Secretaria.

            c) Portar els llibres de registre de membres afiliats

            d) Portar els llibres d'actes de les Assemblees Generals i de les reunions de la Junta Directiva.

            e) Facilitar als directius i òrgans de la Federació tota la informació que calgui per a la seva feina i responsabilitats.

            f) Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats.

 

VOCALS

Article 40è

Correspon als vocals desenvolupar les funcions corresponents als òrgans tècnics o col·laboradors que hi estiguin adscrits, i aquelles que els confiï la Junta Directiva.

 

LA GERÈNCIA

 

Article 41è

La Gerència de la FCH és l'òrgan de gestió i execució de les tasques de la FCH que li encomani o faculti la Junta Directiva, o bé el President, i al seu càrrec hi haurà un Gerent.

En particular, són competències del Gerent:

            a) Ostenta, per delegació de la junta directiva, la prefectura del personal de la FCH.

            b) Coordina l'actuació dels diversos òrgans de govern i dels òrgans de la FCH.

            c) Prepara la execució i tramitació de tots els assumptes.

            d) Prepara les reunions dels òrgans de govern i dels òrgans tècnics, podent actuar en ells amb veu però sense vot.

            e) Supervisa la correspondència de tot tipus.

            f) Redacta la Memòria anual de les activitats esportives.

            g) Porta a terme les gestions i prepara els acords amb tot tipus d'empreses, privades o de l'administració, així com en particular per l'obtenció de ajuts, promocions i subvencions privades en benefici de la FCH i de l'esport en general.

            h) Representa a la FCH davant d'Autoritats, Organismes, Tribunals i particulars en els termes i amb les limitacions que determinin els poders atorgats per la junta directiva o qui correspongui.

 

Article 42è

El Gerent serà designat per la Junta Directiva a proposta del President.

 

PROCEDIMENT ELECTORAL DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 43è
Els càrrecs de la Junta Directiva s'han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret pels membres de l'Assemblea General, per majoria simple de vots i amb presentació i acceptació prèvia de candidatures.

 

Article 44è

Per poder ser candidat a President o membre de la Junta Directiva és necessari complir els requisits següents:

            1 Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
            2 Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils.
            3 No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.

 

Article 45è

La convocatòria per a l'elecció dels membres de la Junta Directiva de la FCH s'ha de dur a terme mitjançant l'acord de l'Assemblea General convocada a l’efecte.

A l'ordre del dia, hi ha de constar la proposta de procediment a seguir per a l'elecció, la del calendari electoral i la del nomenament de la Junta Electoral, que ha d'estar formada per tres membres titulars i una llista amplia de suplents. El nomenament dels membres de la Junta Electoral es realitza per sorteig entre els membres presents de l’Assemblea.

Entre el dia en què es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.

L'acord de convocatòria d'eleccions ha d'incloure, com a mínim, les qüestions següents:

1. El termini per a la constitució de la Junta Electoral escollida.

2. La fixació de la data de la celebració de l'acte electoral i el calendari electoral.

3. El Reglament electoral.

 

Article 46è

Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment en el termini fixat per l'Assemblea.

En l'acte de constitució han d'escollir el President.

Ha d'actuar com a Secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el Secretari de la Federació, que ha d'estendre acta de totes les reunions i dels acords que adopti la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del President.
La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les seves funcions fins a l'acabament del procés electoral.

 

Article 47è

El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora.

Si es produeix aquesta incompatibilitat, o concorre en l'elegit alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents escollits.

 

Article 48è

Els elegits com a titulars o suplents per formar la Junta Electoral, si es neguessin a prendre possessió o a exercir el seu càrrec i no es pogués constituir aquest òrgan electoral, haurien de ser substituïts pels membres que designés la Junta Directiva o, si és procedent, la Comissió Gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se'n poguessin derivar.

 

Article 49è

La Junta Electoral té les funcions següents:

            a) Aprovar el cens electoral

            b) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'Assemblea respecte al cens o a les llistes electorals.

            c) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.

            d) Decidir, a instància de qualsevol membre de l'Assemblea o candidat, o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident sorgit en el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d'oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d'estar presents en tot el procés electoral.

            e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s'estableixin legalment.

            f) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'Assemblea o els candidats en qualsevol fase del procés electoral.

 

Article 50è

Totes les reclamacions presentades davant la Junta Electoral s'han de fer en un termini màxim de tres dies hàbils després que s'hagi adoptat l’acord  objecte de la impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que serà executiva, s'ha de dictar en un termini màxim de tres dies hàbils posteriors.

Contra els acords de la Junta Electoral de la federació es poden interposar els recursos que preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva.

 

Article 51è

Les eleccions s'han de fer pel sistema de llista tancada.

A la candidatura ha de figurar el nom dels membres de la candidatura encapçalats pel candidat a President, el qual distribuirà els diferents càrrecs entre el membres de la candidatura una vegada produïda l'elecció.

 

Article 52è

Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de membres de l’assemblea general que representin, com a mínim, el 10% del total de vots de l’assemblea general, tenint en compte que tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant aval, a una o més candidatures.  Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta directiva.

 

Article 53è

Els membres de l'Assemblea que avalin les candidatures hauran de fer constar per escrit aquestes circumstàncies.

Si el que avala és una Entitat Esportiva, Club o Associació el document portarà la capçalera original de la entitat, les dades de la mateixa, el nom i cognoms de la persona signant, així com el seu DNI i la condició en què actua.

Si el que avala es una persona física haurà d'adjuntar l'escrit d'adhesió, fotocòpia DNI.

 

Article 54è

Si un membre de la Junta Directiva o, si s'escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar en el càrrec abans que s'iniciï el termini de presentació de candidatures.

 

Article 55è

El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de quatre anys i la seva renovació serà total, i tots els càrrecs són reelegibles sense cap tipus de limitació temporal.

La persona que sigui elegida com a president de la federació esportiva catalana ha de cessar tot tipus d'activitats competitives de caràcter federat, tècniques i directives en l'esport específic i en l'àmbit territorial de la federació catalana corresponent.

 

Article 56è

L'acte de les votacions ha de ser controlat per la Junta Electoral i pels interventors que designi cadascun dels candidats que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.

L'acte de la votació pot fer-se en el marc d'una Assemblea General Extraordinària convocada a aquest efecte o bé aprofitant una Assemblea General Ordinària.

Article 57è

No s'admetran els vots per correu ni els vots per Delegació.

La representació, quan no l'assumeixi el President de l'entitat l’haurà d’assumir el seu vicepresident, en les condicions establertes  al Decret 58/2010.  En cap cas s'admetrà que una persona exerceixi la representació de més d’una entitat a l’assemblea general.

 

Article 58è

La candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. Si es produís un empat entre dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, s'haurà de fer una nova votació entre els empatats al cap de set dies al mateix lloc, a la mateixa hora i en les mateixes condicions.

 

Article 59è

L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la Junta Electoral s'ha de comunicar, mitjançant certificació, dins dels tres dies naturals següents, a les candidatures presentades i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, el qual n'informarà la Federació Espanyola de Hockey i la UFEC.

 

Article 60è

Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura tancada, no es realitzarà l'acte de votació, i la Junta Electoral en donarà compte a l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, a fi que el Secretari general, o la persona delegada, faci la proclamació del nou President i la Junta Directiva, i el Registre d'Entitats Esportives en doni compte a la Federació Espanyola de Hockey i a la UFEC.

 

Article 61è

Si no es presentés cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral, amb els membres suplents i els de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, amb l'únic objectiu d'administrar la Federació  i convocar i fer noves eleccions en el termini màxim de tres mesos.

 

SUSPENSIÓ O CESSAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. PROVISIÓ DE VACANTS

Article 62è
El cessament dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:

            - Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.

            - Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.

            - Mort, incapacitat o inhabilitat que impedeixi l'exercici del càrrec.

            - Decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels Òrgans de  Govern o representació de la Federació.

            - Aprovació d'un vot de censura.

            - Per dimissió o renúncia del seu càrrec

 

Article 63è

La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:

            - Sol·licitud de l'interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la Junta Directiva.

            - Acord de la Junta Directiva, quan s'instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de l'expedient.

            - Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.

            - Per la falta d'assistència, injustificada, a més de dues reunions consecutives de la Junta Directiva, previ la incoació del corresponent expedient disciplinari per l’òrgan jurisdiccional competent.

 

Article 64è

En el cas que cessi o se suspengui el mandat del President, el Vice-president de major grau ha d'assumir les funcions del President tal com es disposa en aquests Estatuts llevat dels casos previstos a l’ apartat c) de l’article 65è d’aquests estatuts.

 

Article 65è

Per a la provisió de vacants cal tenir en compte les regles següents:

            a) Quan es produeixin vacants que afectin menys del 50% dels membres de la Junta Directiva però no el President, aquest ha d'acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera Assemblea General que realitzi la FCH.

            b) Si les vacants afecten menys del 50% dels components de la Junta Directiva, inclòs el President, correspon als membres no afectats decidir la provisió transitòria de les vacants, decisió que també ha de ser ratificada a la següent Assemblea General que faci la FCH, sense perjudici d'allò que es disposa en aquests Estatuts en l’article 37è

            c) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta Directiva, l'Assemblea General ha d'escollir una Comissió Gestora a fi d'administrar transitòriament la Federació i convocar i fer noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

 

Article 66è

Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i les persones designades per ocupar-los ho són durant el temps que resti de mandat al càrrec i sense que la designació alteri el temps natural de mandat que s'estableix en aquests Estatuts.

En el cas que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d'un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat de la persona designada per substituir-lo s'ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió i no pot excedir el mandat natural del substituït.

 

Article 67è

En el cas que es constitueixi la Comissió Gestora d'acord amb el que es preveu a l’article  65è , apartat c) d’aquests estatuts, ha d'estar composta per un nombre de membres no inferior a cinc, escollits d'entre els de l'Assemblea.

La Comissió Gestora ha d'exercir totes les facultats de govern, administració i representació que corresponen a la Junta Directiva d'acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de la FCH i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori màxim de tres mesos, en el qual s'hauran de convocar i fer noves eleccions.

 

VOT DE CENSURA

 

Article 68è

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de la federació, la totalitat de la seva junta directiva o qualsevol dels seus membres, ho ha de demanar mitjançant un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a mínim, el 15% dels membres de l'Assemblea General. En cas que el vot de censura vagi contra el president o la Junta Directiva l’escrit haurà d’incloure necessàriament la proposta de designació d’una nova Junta Directiva.

Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura a la Secretaria de la FCH, s'ha de constituir, dins del termini dels deu dies següents, una mesa de cinc persones, formada per dos membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers signants de la sol·licitud i un delegat designat per la UFEC, que actuarà com a President.

Comprovada per la mesa l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats al paràgraf primer d'aquest article, i dins del termini de cinc dies naturals, la Junta Directiva ha de convocar l'Assemblea General a fi que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a deu dies naturals ni superior a vint, a comptar de l'endemà de la convocatòria, per dur a terme l'acte de la votació, prèviament al qual tindran veu els representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats.

L'Assemblea i l'acte de la votació han d'estar controlats per la mesa esmentada al segon paràgraf d’aquest article, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir. Cal tenir en compte que els seus acords són immediatament executius i que no es pot interrompre ni suspendre per aquesta causa la votació.

Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar l'escrutini i el recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es poden interposar els recursos procedents.

El vot de censura només es pot acordar mitjançant el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de l'Assemblea assistents.

Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta Directiva o el membres afectats cessaran automàticament i s'aplicarà el règim de transició previst als articles 64, 65, 66 i 67 d'aquests Estatuts.

En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou vot de censura fins que transcorri un termini de dos anys des de la celebració de l ’Assemblea General en què s’hagi rebutjat.

No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin sis mesos des de l’elecció d’una nova Junta Directiva.

 

ÒRGANS COL·LABORADORS: TÈCNICS I CONSULTIUS

 

Article 69è

Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la FCH disposa dels òrgans col·laboradors següents:

            1- Col·legi Català d'Àrbitres de Hockey
            2- Junta Consultiva

A més d'aquests òrgans col·laboradors, la Junta Directiva pot acordar la creació d'altres comissions o comitès que tinguin per objecte elaborar informes i estudis i fer tasques de control, coordinació i execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva.

Article 70è

Els òrgans col·laboradors tècnics i consultius han d'estar presidits per un membre de la Junta Directiva nomenat per la mateixa Junta.

L'estructura organitzativa d'aquests òrgans, com també les funcions que se'ls atorguin i les competències que, si és procedent, els poden ser delegades, han de ser aprovades per la Junta Directiva i ratificades per acord de l'Assemblea General.

 

Article 71è

El Col·legi Català d'Àrbitres és un òrgan col·laborador dependent de la Junta Directiva de la FCH ó que té la responsabilitat de la formació i el reciclatge de l'estament arbitral de la FCH.

 

Article 72è

A més a més el Col·legi Català d'Àrbitres com a òrgan dependent de la Junta Directiva de la FCH, agrupa tots els membres de l'organització arbitral, amb les funcions següents:

            a) Proposar a la Junta Directiva de la FCH els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació dels àrbitres en les competicions federades.

            b) Arbitrar i fer un control específic del desenvolupament de les competicions federades incloses en el calendari oficial de la FCH, d'acord amb les normes que s'estableixin reglamentàriament.

            c) Complir i fer complir les regles del joc i, si és procedent, les normes reglamentàries establertes per a les diferents competicions adoptant els acords pertinents a aquests efectes.

            d) Vetllar, per la formació i l'actualització permanent de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves pertinents per al seu manteniment físic i tècnic amb la finalitat d'aconseguir el nivell òptim de coneixements i preparació.

            e) Establir les diferents categories o nivells que siguin necessaris d'acord amb la normativa aprovada per la FCH i la legislació vigent aplicable.

            f) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li.

 

Article 73è

La Junta Consultiva és un òrgan assessor i consultor de la Junta Directiva de la Federació que estarà formada per les següents persones:

            - Aquelles persones que hagin estat Presidents de la FCH

            - Aquelles persones catalanes que hagin estat Presidents de la Federació Espanyola, Europea o Internacional
            - Aquells membres destacats i reconeguts en el món esportiu del Hockey, i que siguin designats per la Junta Directiva.

La Junta Consultiva estarà presidida pel President electe de la FCH i a les reunions que celebrin hi podrà assistir el Secretari de la mateixa.

 

ESTRUCTURA TERRITORIAL

 

Article 74è

La FCH, d'acord amb el que s'estableix al Decret 58/2010, de 4 de maig , s’estructurarà en Delegacions Territorials que s'ajustaran a la divisió provincial de la comunitat autònoma i que es denominaran  Delegacions Territorials.

La creació de les Delegacions Territorials s’haurà d’aprovar per acord de la Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Els Delegats Territorials han de ser nomenats per la Junta Directiva i han de ser ratificats en els càrrecs en la primera Assemblea General que es faci.

Els delegats territorials de les delegacions territorials seran membres de la junta directiva de la FCH amb el càrrec que de vocals.

 

Article 75è

Les Delegacions Territorials de la FCH tindran en el moment de la seva creació, per delegació d'aquesta, entre d'altres, les funcions següents:

            a) Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies del Hockey i el Hockey Sala dins del seu àmbit geogràfic específic.

            b) Representar la FCH, els clubs o les associacions i agrupacions esportives del seu àmbit, davant de les autoritats i organismes oficials de la demarcació.

c) Tutelar les proves i competicions dins el seu àmbit geogràfic que siguin més convenients per a la millora de la modalitat o les disciplines esportives, i encarregar-se d’aquelles que siguin organitzades pels clubs o les entitats federades i de les que els pugui delegar la mateixa federació catalana.
           
            d) Divulgar i procurar el respecte i el compliment de les normes, els Estatuts i els Reglaments esportius i associatius per part de clubs, entitats esportives, esportistes, àrbitres i tècnics, directius i altres representacions dins del seu àmbit geogràfic.
           
            e) Formular les propostes o iniciatives que creguin pertinents a la FCH per promoure o fomentar l'esport del Hockey dins del seu àmbit geogràfic específic.
           
            f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents a l'esport del Hockey i el Hockey Sala.
           
            g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.

 

 

Article 76è

Les Delegacions Territorials hauran d'informar de les seves activitats i iniciatives la FCH, hauran de complir i executar les disposicions i normes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d'actuació.

 

Article 77è

Les Delegacions Territorials estaran sotmeses al règim pressupostari de la FCH.

En tot cas, els comptes que gestionin les Delegacions Territorials han d'estar sota el coneixement i control dels òrgans directius de la FCH i s'han d'incorporar, amb els justificants corresponents, als seus comptes anuals a fi que les auditories de comptes continguin la totalitat de l'activitat econòmica de la FCH, entenent l'activitat pressupostària com una unitat d'actuació.

A aquest efecte, i a fi que siguin aprovats, les Delegacions Territorials han de remetre anualment a la FCH el projecte de pressupost de l'exercici i la liquidació de l'anterior, amb la documentació comprovadora procedent. L'Assemblea General de la FCH, a proposta de la Junta Directiva, ha d'establir els recursos econòmics de què hagin de disposar les Delegacions Territorials per portar a terme la seva actuació.