Federaciˇ catalana de Hockey
 

ÍNDEX DELS CONTINGUTS

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II.- ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
TÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL
TÍTOL IV.- LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA
TÍTOL V.- REFORMA DELS ESTATUTS


TÍTOL III RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC RÈGIM DOCUMENTAL

Article 78 è
Integren el Règim documental de la FCH:

            a) Els llibres d'actes, on s'ha de consignar el contingut de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, amb indicacions de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats. Les actes de l'Assemblea General han d'estar subscrites pel President, el Secretari i dos  interventors nomenats per l'Assemblea a aquest efecte. Les actes de la Junta Directiva han d'estar subscrites pel President i Secretari de la Junta Directiva.

            b) El registre de persones i d'entitats federades, on s'han de fer constar els membres afiliats, dels quals s'ha de consignar, com a mínim, la denominació de l'entitat o secció, el seu domicili, el President de l'entitat les disciplines esportives que practiquen i el nombre d'inscripció o adscripció al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

            c) Els llibres de comptabilitat, on ha de figurar tant el patrimoni com els drets i obligacions contretes i l'estat d'ingressos i despeses de l'entitat, concretant-ne la procedència i la inversió o destinació.

            d) Els comptes anuals i les memòries econòmiques els quals s'han de formalitzar durant el tres primers mesos de l’exercici següent a l'acabament de l'exercici.

            e) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per al millor compliment dels objectius de la FCH, tot això d'acord amb el que es disposa en aquests Estatuts en relació amb el Règim econòmic.

 

Article 79è

La FCH ha de diligenciar els llibres d'actes dels òrgans de govern i  els de comptabilitat en l’Administració esportiva de la Generalitat.

Si els llibres d'actes i comptabilitat es fan en suport informàtic, s'han d'enquadernar correlativament els corresponents a cada exercici i s'han de fer les diligències corresponents dins dels quatre mesos següents a l'acabament de l'exercici.

 

RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 80è

El sistema econòmic de la FCH és el de pressupost i patrimoni propi, i s'han d'aplicar les normes econòmiques establertes en aquests Estatuts, les comptables del Pla general de comptabilitat, o les d'adaptació sectorial que siguin d'aplicació, i els principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l'entitat.

 

Article 81è

La Junta Directiva de la FCH ha de formular, dins dels tres primers mesos de l'exercici, i presentar a l'Assemblea General, dins dels sis primers mesos de l'exercici, els seus comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte d’ingressos i despeses, de l'exercici i la memòria d'acord amb aquestes disposicions.

Els comptes anuals han de ser al domicili social un mínim de quinze dies abans de l'Assemblea a disposició dels seus membres, els quals en podran demanar una còpia, que se'ls ha de lliurar abans que es faci l'Assemblea.

 

Article 82è

Els comptes anuals han d'estar revisats per un auditor de comptes i se n'ha de donar una còpia a l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'informe de l'auditoria, dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici i sempre quinze dies abans de la celebració de la següent Assemblea General.

 

Article 83è

Constitueixen els ingressos de la FCH:

            a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels òrgans de l'Administració pública.

            b) Els béns i drets que rebi per herència, llegat o donació.

            c) Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives.

            d) Les sancions pecuniàries que s'imposin als seus afiliats, adherits o federats, de conformitat amb la legislació vigent.
           
            e) Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials.

            f) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin.

            g) Els ingressos que obtingui en relació amb l'organització de proves o activitats esportives.  

            h) Les ajudes rebudes d'empreses o particulars per a la promoció i desenvolupament del Hockey a Catalunya.

            i) Les contraprestacions rebudes per la prestació de serveis d'organització, imatge, assessorament i promoció diversa.

 

Article 84è

La FCH ha de destinar la totalitat del seus ingressos i patrimoni a la consecució dels fins propis del seu objectiu. La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners com a préstec. Quan la quantia superi dins de l'exercici l'import del 25% del pressupost anual, o el 25% del patrimoni que consta en el balanç, a més de l'acord de l'Assemblea serà imprescindible que l'operació tingui l'informe favorable de la l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.

El producte de l'alienació instal·lacions esportives o dels terrenys en què es troben s'ha d'invertir íntegrament en l'adquisició, la construcció o la millora de béns de la mateixa aplicació, excepte que es disposi d'un informe favorable de l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya

 

Article 85è

Els membres de la Junta Directiva han de respondre mancomunadament dels actes que hagin autoritzat en contra del que disposen els articles anteriors, llevat dels que hagin votat en contra de l'acord i així ho hagin fet constar a l'acta.

Article 86è

En cas que la FCH contracti persones per a les tasques pròpies de la secretaria general, la direcció general, la direcció esportiva o tècnica o la gerència haurà de fer servir la fórmula del contracte d’alta direcció.

Per poder formalitzar un d’aquests contractes d’alta direcció cal que prèviament la Junta Directiva aprovi per majoria absoluta la quantitat de la remuneració i la resta de condicions del contracte.

La FCH haurà d’informar a l’Administració esportiva de la Generalitat de tots els contractes d’alta direcció que hagi formalitzat.