Federaciˇ catalana de Hockey
 

ÍNDEX DELS CONTINGUTS

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II.- ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
TÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL
TÍTOL IV.- LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA
TÍTOL V.- REFORMA DELS ESTATUTS


TÍTOL IV LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA ÀMBIT JURISDICCIONAL

Article 87è
En l’àmbit territorial, la FCH té plena jurisdicció en tot el territori de Catalunya.

Pel que fa a l’àmbit personal, resten sotmesos a la jurisdicció de la FCH tots els seus directius i els de les seves representacions territorials i delegacions comarcals; els àrbitres, les entitats afiliades a la FCH, així com els seus directius, entrenadors, delegats i jugadors.

Pel que fa a l’àmbit material, la jurisdicció de la FCH s’estén a l’àmbit competitiu, disciplinari i electoral.

 

Article 88è

1. La potestat jurisdiccional d’àmbit competitiu confereix als òrgans federatius competents la facultat de conèixer i resoldre les reclamacions presentades sobre qüestions de naturalesa competitiva que sense tenir caràcter disciplinari es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica del hockey.

2. La potestat jurisdiccional d’àmbit disciplinari s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc comeses en el transcurs d’un partit; les infraccions en la conducta esportiva que vulnerin el que disposen les normes específiques de disciplina i convivència esportiva, siguin o no comeses durant el transcurs d’un partit.

En aquest sentit, aquesta potestat confereix facultat als òrgans federatius competents de conèixer, jutjar i, si s’escau, sancionar les conductes de les persones o entitats sotmeses a la jurisdicció federativa esmentades a l’article 87 d’aquests Estatuts; excepte en el cas d’infraccions contra les regles de joc o la conducta esportiva comeses amb motiu d’un partit corresponent a una competició d’àmbit estatal o internacional en que la competència correspondrà a la Federació Espanyola, la Federació Europea o la Federació Internacional de Hockey.

3. La potestat jurisdiccional d’àmbit electoral confereix als òrgans federatius competents la facultat de conèixer i resoldre les qüestions que puguin sorgir en els processos electorals de la FCH i de les seves entitats afiliades, l’activitat esportiva principal de les quals sigui l’esport del hockey; així com els procediments establerts per la censura o reprovació de la gestió dels president i la Junta Directiva de la FCH i d’aquelles mateixes entitats.

 

 

ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS

 

Article 89è  

L'exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària esportiva, correspon:

            a) Als Àrbitres durant el desenvolupament del joc o competició.

            b) Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, el qual es pot configurar com un òrgan unipersonal o col·legiat.

            En cas de configurar-se com un òrgan unipersonal la seva titularitat correspondrà a un Jutge únic que haurà d’ésser necessàriament llicenciat en dret i amb experiència en matèria jurídic-esportiva.  En cas de configurar-se com un òrgan col·legiat, estarà  constituït per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, entre els quals hi haurà un president

            Els membres d’aquest òrgan unipersonal o col·legiat han de ser elegits per la Junta Directiva de la Federació. El  mandat dels membres d’aquest òrgan és de quatre anys

            c) Al Comitè d’Apel·lació, òrgan col·legiat constituït per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a set, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret. Els membres han de ser designats per la Junta Directiva, i d'entre ells s'ha de nomenar un President. Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria els recursos interposats contra el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, contra els acords definitius adoptats en matèria competitiva i disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i contra les decisions adoptades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.

 

Article 90è

Tots els membres dels Òrgans Jurisdiccionals federatius hauran de reunir les condicions d’elegibilitat fixades en l’article 89 d’aquests Estatuts.

El seu mandat i sense perjudici de poder ser novament designats indefinidament, no podrà excedir del mandat de la Junta Directiva que n’hagi fet el nomenament
Article 91è

El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva en el cas d’estructurar-se com un òrgan col·legiat, així com el Comitè d’Apel·lació, seran convocats pels seus respectius presidents sempre que sigui necessari; i restaran vàlidament constituïts quan hi siguin presents la majoria dels seus membres.

Els acords s’adoptaran sempre per majoria de vots dels assistents; i, en cas d’empat, serà diriment el vot del seu President que sempre votarà en darrer terme.

Tant en el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva com en el Comitè d’Apel·lació hi haurà un Secretari que serà designat d’entre el personal administratiu de la Federació, a proposta respectivament pel jutge únic o el president del primer d’aquells òrgans jurisdiccionals, i pel president del segon.

Correspon al Secretari dels respectius òrgans jurisdiccionals, tenir cura de l’adequada tramitació administrativa dels expedients, donar-los el corresponent impuls processal, practicar les oportunes diligències de tramitació i notificar les resolucions a les parts interessades.

 

ELS PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS

 

Article 92è

Tots els expedients incoats d’ofici o a instància de part en matèria pròpia de la jurisdicció competitiva s’han de tramitar amb l’observança de les fases procedimentals següents:

a) Resolució inicial i notificació fefaent d’aquesta a les parts interessades i a aquelles que es considerin afectades per la decisió final.

b) Termini d’al·legacions, proposició de prova i pràctica d’aquesta.

c) Resolució final i comunicació fefaent a les parts intervinents amb especificació dels recursos escaients.

 

Article 93è

Els procediments reguladors de les actuacions disciplinàries esportives de la primera instància federativa es regiran per les normes rituals dels articles següents.

 

Article 94è

Els àrbitres exerceixen la potestat disciplinària pel que fa a les infraccions de les regles del joc o la conducta esportiva durant el desenvolupament del joc o competició i de manera immediata.

 

Article 95è

El procediment per a la sanció de les infraccions disciplinàries que competeixin al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva ha de començar d'ofici, per iniciativa pròpia, per denúncia motivada de part interessada o a requeriment de l'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.

La provisió per la qual s'acordi iniciar el procediment ha de tenir la relació de fets imputats i el nomenament d'instructor i Secretari, i s'ha de notificar als interessats i les persones que es considerin afectades per la decisió final.

En el mateix escrit de notificació d'inici d'expedient, es concedirà un termini de quinze dies perquè els interessats aportin i proposin i es practiquin les proves que es considerin  pertinents.

Una vegada practicada la prova admesa, l'instructor ha de formular, en un termini de tres dies, la proposta de resolució, que, juntament amb el plec de càrrecs oportú, s'ha de notificar als interessats per què en un termini de deu dies puguin examinar l'expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes.

Passat el termini concedit, l'instructor elevarà l'expedient al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva per a la deliberació i presa de la decisió en la primera reunió que es faci, que l'òrgan jurisdiccional haurà de notificar fefaentment a les parts interessades. La resolució s'ha de motivar i cal especificar-hi els recursos que corresponguin.

 

Article 96è

1- No obstant el que disposen els articles anteriors, quan es tracti de qüestions d'àmbit competitiu que necessitin, per al normal desenvolupament de la competició, un acord immediat de l'òrgan jurisdiccional, o bé quan es tracti d'infraccions ocorregudes amb motiu de la celebració d'un partit, susceptibles de poder ser qualificades com a faltes lleus o greus tant a les regles de joc com a la conducta esportiva, l'expedient es tramitarà per un procediment extraordinari d'urgència, regulat en el corresponent reglament federatiu, en el qual s'assegurarà sempre, com a mínim, la fase procedimental d'audiència de l'interessat

2-Les decisions acordades amb caire immediat per part dels jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc o encontre, referides a les infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva són inapel·lables.

3-Contra els acords dictats en primera instància pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva pot interposar-se, en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el Comitè d’Apel·lació federatiu.

4-Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats a la Federació Catalana d’Hockey, quan l’acord exhaureixi la via associativa i en aquesta, s’hagi imposat una sanció qualificada com de greu o molt greu, poden ser recorreguts davant el Comitè d’Apel·lació federatiu en el termini de quinze dies hàbils comptats des del moment de la seva notificació a l’interessat.

5-Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se recurs davant el Comitè d’Apel·lació d’aquesta federació si el club te com activitat esportiva principal qualsevol disciplina reconeguda per aquesta federació, en un termini de 3 dies hàbils següents a l’adoptció dels mateixos.

6-Els acords del Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via federativa i contra ells pot formular-se recurs, davant el Comitè Català de Disciplina Esportiva de la Generalitat, en el termini de quinze dies hàbils següents a la notificació de l’acord impugnat, excepte en aquells supòsits en els quals en la resolució combatuda s’hagi imposat sanció per falta qualificada com a lleu.

7-Qualsevol altre acord adoptat en via federativa el coneixement del qual no es trobi expressament atribuït a la competència dels òrgans jurisdiccionals federatius pot ser impugnat davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.