Federaciˇ catalana de Hockey
 

ÍNDEX DELS CONTINGUTS

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II.- ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
TÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL
TÍTOL IV.- LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA
TÍTOL V.- REFORMA DELS ESTATUTS


TÍTOL V REFORMA DELS ESTATUTS

Article 97è
Per procedir a la reforma i modificació dels Estatuts és necessari que s'acordi en Assemblea General Extraordinària per majoria reforçada de dos terços dels vots dels assistents.

A la convocatòria de l'Assemblea, s'ha d'indicar clarament els articles que seran objecte de la reforma o modificació i s'ha d'anunciar als membres de l'Assemblea que disposaran d'una còpia de les modificacions proposades a la Secretaria de la Federació Catalana de Hockey amb  l’antelació prevista al Decret 58/2010

Un cop acordada la modificació o reforma dels Estatuts, se'n remetrà una còpia al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 98è

La FCH s'extingirà com a tal per les causes següents:

            a) Per acord de l'Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de dos terços dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres amb dret a vot de l'Assemblea.

            b) Per revocació del seu reconeixement per part de l'autoritat competent.

            c) Per fusió o absorció amb altres federacions esportives.

            d) Per resolució judicial.

            e) Per qualsevulla  altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent.

Acordada la dissolució, la mateixa Assemblea anomenarà una Comissió Liquidadora, que substituirà durant el període de liquidació la Junta Directiva i tindrà plenes facultats per al compliment  de la mateixa missió.

Realitzat l’actiu i pagat el passiu, el patrimoni resultant de la liquidació, en el seu cas, revertirà en la col·lectivitat, i a aquest efecte s’ha de comunicar la dissolució a  la Generalitat de Catalunya per que doni a aquests bens la destinació que estimi més convenient ple foment i desenvolupament del Hockey a Catalunya.

 

                                                                     
DISPOSICIONS FINALS

 

PRIMERA.- Els presents Estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seva aprovació per la. l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya

 

SEGONA.- S'autoritza a la Junta Directiva perquè modifiqui els presents Estatuts, exclusivament quan sigui com a conseqüència de les indicacions de la Generalitat de Catalunya i per l'aprovació dels mateixos.

 

Barcelona, a 30 de maig de 2012.