Federació catalana de Hockey

Assemblea General Ordinària de la FCH

Conforme el que disposa l’article 25 dels Estatuts de la Federació, es convoca Assemblea General Ordinària pel proper 28 de juny de 2016, a les 18.45h, en primera convocatòria i a les 19.00h, en segona convocatòria, a les instal·lacions del Junior FC,
Passeig Sant Mamet 3-5, 08195, Sant Cugat del Vallès, d’acord amb el següent:


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2. Informe del President i aprovació de la memòria d’activitats de la temporada.
3. Aprovació dels comptes anuals i de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015.
4. Aprovació del pressupost per l’exercici econòmic de l’any 2016.
5. Nomenament d’auditors dels comptes anuals de l’exercici 2016.
6. Revisió de tarifes d’inscripció, quotes i llicències.
7. Aprovació del calendari de competicions per a la temporada 2016-2017.
8. Informe del Col·legi Català d’Àrbitres de la temporada 2015-2016.
9. Propostes que formuli la Junta Directiva de la Federació Catalana de Hockey.
10. Propostes que formuli la Junta Directiva de la Federació Catalana de Hockey.
11.Designació dels interventors per signar l’acta de l’Assemblea.
12. Torn obert de paraules.


NARCÍS CARRIÓ I BARRERAS
PRESIDENT FCH
Barcelona, 23 de maig de 2016